bao hiem hang khong

Ra mắt HĐQT, Ban kiểm soát VNI nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nhiều chỉ tiêu đột phá như: Tổng doanh thu đạt 770 tỷ đồng; tăng trưởng hơn 40%; lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,6 lần so với 2016; mở rộng mạng lưới lên 30 công ty bảo hiểm thành viên...

Trước đó, trong tháng 5/2017, VNI đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép tăng vốn điều lệ từ 500 lên 800 tỷ đồng. Đây là một bước trong kế hoạch phát triển VNI trở thành một trong 10 doanh nghiệp bảo hiểm tốt nhất trên thị trường Việt Nam vào năm 2020.

Được biết, năm 2016, tổng doanh thu của VNI đạt 551,49 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch, tăng trưởng 44%; lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính đạt hơn 47,5 tỷ đồng, tăng 55%; tỷ lệ bồi thường 30,3%, thấp hơn so với tỷ lệ bồi thường chung của thị trường là 35,3%...

H.C