Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu chia sẻ của lãnh đạo một số địa phương trong cả nước về những định hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện của địa phương năm 2021.

* Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai:

Sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước

Ông Nguyễn Phú Cường

Ông Nguyễn Phú Cường

Để từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định 4 nhiệm vụ chủ yếu để quyết tâm thực hiện ngay trong năm 2021 này. Đó là nhiệm vụ về phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; về công tác xây dựng Đảng, dân vận và xây dựng chính quyền; về văn hóa, giáo dục - đào tạo; về công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Ở mỗi nhiệm vụ đều có những giải pháp thực hiện cụ thể, như: với nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, tỉnh sẽ đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức công tác tư tưởng; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho phù hợp, có hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. Tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, phản động, phá hoại của các thế lực thù địch… Tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh; thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới, tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm, phát huy những ưu điểm trong nhiệm kỳ qua cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đồng Nai quyết tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội (KT-XH); là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.

Thực hiện nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm lãnh đạo bảo đảm sự phát triển toàn diện của tỉnh, thực hiện khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước. Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ nhiệm vụ, phát triển KT-XH là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường; gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ được tiến hành đồng bộ với thực hiện phát triển KT-XH; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong công tác và đời sống xã hội.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của các cấp ủy Đảng, thượng tôn pháp luật, không độc đoán chuyên quyền, phải thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cấp ủy. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các hành vi tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, có kết quả vụ việc gây bức xúc trong nhân dân để củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

* Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình:

Vượt qua khó khăn thách thức, đưa Ninh Bình phát triển bứt phá trong thời gian tới

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII đã chỉ rõ mục tiêu đưa Ninh Bình sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, là trung tâm du lịch quốc gia, tỉnh nông thôn mới và tự cân đối ngân sách.

Toàn hệ thống chính trị của tỉnh chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.

Để hiện thực hóa được mục tiêu đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả của thời gian qua; tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, quyết liệt, chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ, nhất là làm chuyển biến rõ nét tinh thần nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung công tác tổ chức cán bộ, các khâu đột phá, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng các cấp; tiếp tục tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, trực tiếp hơn đến các đối tượng.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Với nền tảng, tiềm năng của Ninh Bình, phải tập trung cho công tác quy hoạch, kế hoạch bởi chỉ có quy hoạch tốt thì mới có dự án tốt, khi đó mới có nhà đầu tư tốt. Đồng thời, yêu cầu phát triển bền vững, phát triển xanh, sạch, có chiều sâu cần được đặt lên hàng đầu. Đó là yêu cầu quan tâm đến các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng như: năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất của DN; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; thu ngân sách bền vững với cơ cấu ngân sách hợp lý; bài toán về tổ chức phát triển sản xuất cho nhân dân... Đó là yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại với công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tăng giá trị sản phẩm và có số nộp ngân sách lớn. Phát triển nông nghiệp với những sản phẩm đặc hữu, nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, hướng tới phục vụ du lịch...

Muốn vậy, phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ; tập trung cho phát triển hạ tầng và cơ chế, chính sách; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, lựa chọn ưu tiên, đổi mới sáng tạo, xây dựng nền hành chính liêm chính, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Những yêu cầu giải quyết mối quan hệ giữa quản lý, bảo tồn di sản, văn hóa với phát triển kinh tế; giữa yêu cầu phát triển nhanh với phát triển bền vững; giữa nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo với chất lượng nguồn nhân lực đang có… cần được nhìn nhận khoa học và chiến lược hơn. Những "điểm nghẽn", những vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của tỉnh như: các dự án đầu tư chậm tiến độ; vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất; nợ xây dựng cơ bản; phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; các vấn đề liên quan đến quy hoạch, quản lý đô thị; giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; vấn đề ô nhiễm môi trường… cần được tập trung rà soát, xem xét thấu đáo, tìm giải pháp căn cơ hơn.

Một điều nhấn mạnh trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình là phải tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, dân chủ và khai thác trí tuệ tập thể. Khơi dậy lòng tự hào, khát vọng phát triển từ những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư cùng với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển bứt phá trong thời gian tới.q

* Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh:

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách nội địa mức tăng cao nhất

Ông Nguyễn Xuân Ký

Ông Nguyễn Xuân Ký

Tỉnh Quảng Ninh bước vào năm mới 2021 cũng là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với chiến lược mới trong bối cảnh vừa có những thuận lợi, thời cơ mới đan xen với những khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp càng đòi hỏi tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, “giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; thu ngân sách nội địa phấn đấu mức tăng cao nhất, tỷ lệ tăng thu tương ứng với mục tiêu tăng trưởng; thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

Quảng Ninh cần thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ lớn, 3 đột phá và 6 nhóm giải pháp chủ yếu mang tính khả thi cao..., trong đó có một số vấn đề đáng quan tâm như sau:

Trước hết phải tiếp tục quan tâm đúng mức cho nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Nhiệm vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, theo hướng có trọng điểm, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành công trước mắt và chiến lược… Không ngừng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đảm bảo khoa học, dân chủ, gần nhân dân, sát nhân dân, vì nhân dân và luôn bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng và có kết quả, có “sản phẩm” đo lường được. Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Năm 2021, Quảng Ninh tập trung nguồn lực cho các công trình dự án động lực, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh... Nhiệm vụ bao trùm nhất là phải khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại.

Tiếp nối sự thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là một bước củng cố rất cơ bản công tác cán bộ gắn với xây dựng đảng và hệ thống chính trị, thì việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm an toàn trong điều kiện dịch bệnh chưa kết thúc; nâng cao chất lượng đại biểu các cơ quan dân cử, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự trở thành ngày hội toàn dân tham gia xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2021.

Trên cơ sở dự báo sự biến động sẽ ngày càng phức tạp hơn của đại dịch Covid-19, tiếp tục tìm tòi chính sách kích cầu du lịch đủ mạnh, khai thác hiệu quả tối đa thị trường khách nội địa, phấn đấu đón khoảng 10 triệu lượt khách; chủ động song hành hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn văn minh… mà Đại hội thứ XV của Đảng bộ tỉnh hoạch định, bảo đảm ổn định ngay từ cơ sở.

Năm 2021, Quảng Ninh tập trung nguồn lực cho các công trình dự án động lực, phấn đấu hoàn thành đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1, 3; nút giao Đầm Nhà Mạc, nút giao Hạ Long Xanh và đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (Km 6+700) đến đường tỉnh 338 (giai đoạn 1)...; khởi công khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, khu du lịch, dịch vụ phức hợp cao cấp Vân Đồn; sớm triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường tốc độ cao ven sông tuyến miền Tây, nghiên cứu quy hoạch tuyến đường kết nối từ cầu Cửa lục 2 lên Đồng Sơn, Kỳ Thượng (Hạ Long)…

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh... Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; tăng cường các nguồn lực thực hiện mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn chiến lược, trọng điểm.

* Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

Khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, tạo đà đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững

Ông Nguyễn Đình Trung

Ông Nguyễn Đình Trung

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đắk Nông đã quyết nghị, thông qua mục tiêu của năm 2021 là: “Phấn đấu đạt cao các chỉ tiêu, đặt bản lề, tạo động lực để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Cụ thể một số chỉ tiêu KT-XH đặt ra cho năm 2021 là: Tăng trưởng GRDP đạt trên 7,18%; GRDP bình quân đầu người đạt 50,62 triệu đồng; thu NSNN trên địa bàn 2.750 tỷ đồng, phấn đấu đạt 3.000 tỷ đồng; tỉ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 66%; tỉ lệ bảo đảm nước tưới cho diện tích cần tưới đạt 81%; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên, riêng tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên; thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 31 xã); số tiêu chí bình quân mỗi xã trở lên đạt 16 tiêu chí.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên và thực hiện phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ là: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển”, UBND tỉnh đề ra giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo điều hành như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết liệt, hành động khẩn trương để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện linh hoạt, có hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Chặng đường sắp tới sẽ còn nhiều gian nan, nhưng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có cùng với khí thế quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, tin chắc Đắk Nông sẽ thành công với mục tiêu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên theo như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các DN thực hiện dự án, trong đó trọng tâm là các dự án lớn, trọng điểm, có đóng góp lớn đối với tăng trưởng và có sự lan tỏa, gồm: Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị, chế biến nông, lâm sản nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; phát triển du lịch trên nền tảng lợi thế tự nhiên, Công viên địa chất Đắk Nông...

Thứ tư, tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội…

Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở cho các hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, rà soát, sửa đổi quy trình đầu tư để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả dự án. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, ưu tiên xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm, liên kết vùng, hạ tầng trung tâm đô thị.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, chú trọng thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công; công tác xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ bảy, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng.

PV (thực hiện)