Trong quý IV/2023, Nam Tân Uyên đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,8 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tuy giảm nhưng doanh thu hoạt động tài chính của công ty giai đoạn này đã tăng mạnh từ 18,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên hơn 66 tỷ đồng trong quý IV/2023.

Nam Tân Uyên: Lợi nhuận và các khoản phải thu khó đòi đều tăng
Nam Tân Uyên: Lợi nhuận và các khoản phải thu khó đòi đều tăng. Ảnh: T.L
Bình Dương: Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Nam Tân Uyên phải trả lại tiền góp vốn cho khách hàng nếu có yêu cầu SSI dự kiến vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2023

Theo đó, công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV/2023 là 75,3 tỷ đồng, tăng tới 33,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 67,6 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý IV tăng mạnh đã giúp cho công ty có tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2023, đạt gần 300 tỷ đồng, cao hơn so với kết quả 256,4 tỷ đồng trong năm 2022.

Về cơ cấu tài chính, công ty có vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 là 961 tỷ đồng; nợ phải trả là 3.603 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,7 lần so với vốn chủ sở hữu.

Tại thời điểm cuối năm 2023, công ty có 92,3 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 26,4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi tại thời điểm cuối năm là hơn 18 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm đầu năm 2023./.