Đà Nẵng thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn, Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng vừa giao cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kịp thời đề xuất đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cung cấp thông tin kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, thống nhất triển khai 4 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm

Để công tác THTK, CLP tại đơn vị đi vào thực chất, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện, đó là: thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác THTK, CLP để sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về tiêu chuẩn, định mức trong quản lý tài chính, tài sản.

Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quyết liệt đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả, tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống NHNN…

Thanh Hóa: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 nhằm đưa công tác này trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Công tác THTK, CLP năm 2023 của tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo GRDP năm 2023 đạt 11% trở lên; tập trung rà soát và ban hành các đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư, xây dựng, dịch vụ công còn thiếu hoặc còn chồng chéo, mâu thuẫn; sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu công, tài sản công, xe công, khoán chi, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; lao động, biên chế; quản lý, sử dụng tài nguyên, đất, khoáng sản…