Ngành Dự trữ triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng đầu tư phát triển
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực dự trữ nhà nước. Ảnh: Bích Nguyệt

Cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết

Thời gian qua, Tổng cục DTNN đã tăng cường các giải pháp và đạt kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách, tài sản công; góp phần quan trọng để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị. Theo Tổng cục DTNN, việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Để thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, Tổng cục DTNN đề ra mục tiêu cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên như: Chi mua sắm công; đi công tác trong và ngoài nước; sử dụng xe ô tô công; tổ chức hội nghị, hội thảo; nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện... để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác.

Bên cạnh mục tiêu trên, Tổng cục DTNN sẽ kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số

19-NQ/TW ngày 25/10/2017, nâng cao hiệu quả chi NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại NSNN, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí NSNN. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và điều hành dự toán NSNN.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Để tăng cường quản lý, điều hành việc mua, bán, nhập xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, Tổng cục DTNN yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm các công việc được xử lý kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên và tăng số lượng các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất./.

Tổng cục DTNN cũng sẽ tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số nội dung chi thường xuyên NSNN như: Tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc trong các đơn vị thuộc Tổng cục DTNN, qua đó tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm...

Tổng cục DTNN tiếp tục rà soát các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả; cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, kém hiệu quả. Thực hiện tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học.

Đổi mới phương thức quản lý ngân sách

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn NSNN, Tổng cục DTNN từng bước thực hiện đổi mới phương thức quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015.

Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng cường tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính trên cơ sở có tính đến đặc điểm của từng loại hình dịch vụ, khả năng và nhu cầu thị trường, trình độ quản lý.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công khai, dân chủ trong điều hành, tổ chức thực hiện dự toán, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Tổng cục DTNN sẽ điều hành, quản lý chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên NSNN.

Đại diện Tổng cục DTNN cho biết, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể trên, việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Tổng cục DTNN trong thời gian tới sẽ có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động

Trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa được ban hành, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đề ra các mục tiêu, giải pháp để quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động hiệu quả.

Theo đó, Tổng cục DTNN đề ra chỉ tiêu thực hiện gồm: sắp xếp, tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Đảng, Chính phủ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ tập trung xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục DTNN theo quy định.

Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, kỷ luật công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảm khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ.

Tổng cục DTNN chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan, công sở; quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của công chức, viên chức.

Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, đạo đức công vụ và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và không thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ, những việc không được làm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Tổng cục DTNN sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chỉ đạo, điều hành của đơn vị; khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung thống nhất trong toàn ngành DTNN; khai thác tối đa trang thiết bị công nghệ thông tin sẵn có, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, giảm văn bản, giấy tờ hành chính./.