hải quan

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu để phục vụ công tác thu hồi nợ thuế. Ảnh: Thanh Hoa

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính để thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan rà soát tất cả các trường hợp doanh nghiệp đang có nợ thuế quá hạn đến 90 ngày thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi các khoản nợ vào ngân sách nhà nước. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính thì cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế phải ban hành quyết định hành chính về quản lý thuế, hoặc có văn bản đề nghị cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính về thuế theo quy định.

Đối với việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục hải quan: Cơ quan hải quan phải ban hành quyết định cưỡng chế dùng làm thủ tục hải quan, gửi đến đối tượng bị cưỡng chế và thông báo trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày áp dụng biện pháp dùng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đối với biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản: Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản được gửi cho người nộp thuế bị cưỡng chế, kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế bị cưỡng chế mở tài khoản và các tổ chức, cá nhân có liên quan kèm theo lệnh thu ngân sách ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan.

Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách, hoặc số tiền thuế nợ bị cưỡng chế được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định nộp dần tiền thuế nợ, hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp tiền thuế, hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp. Cơ quan quản lý thuế ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai nội dung mẫu thông báo tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại trụ sở của cơ quan hải quan để doanh nghiệp được biết.

Tổng cục Hải quan đã đưa các khoản nợ của doanh nghiệp lên website: https://www.customs.gov.vn. Doanh nghiệp có thể truy cập vào website của cơ quan hải quan để thực hiện tra cứu tình trạng nợ thuế chi tiết theo tờ khai để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngọc Linh