Ngành Thuế đã thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh quản lý thuế theo rủi ro, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Media