Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản gửi tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Sở Giao dịch Chứng khoán hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) và nhóm nhà đầu tư nước ngoài (NNĐTNN) về việc báo cáo sở hữu và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, NĐTNN và NNĐTNN thực hiện giống như nhà đầu tư trong nước, phải thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 26 Thông tư 52/2012/TT-BTC.

Cụ thể, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng hoặc khi không còn là cổ đông lớn phải báo cáo về sở hữu cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ, UBCKNN, SGDCK trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.

Đối với tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, quỹ đại chúng dạng đóng có thay đổi về số lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ phải thực hiện báo cáo trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

UBCKNN đã đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Sở Giao dịch Chứng khoán thông báo cho các công ty chứng khoán, các ngân hàng lưu ký biết và hướng dẫn nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện./.

Hồng Quyên