Đẩy mạnh rà soát, đối chiếu, kiểm tra các khoản thu và địa bàn thu trọng điểm. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính phát động đợt thi đua nước rút trong toàn ngành từ nay đến ngày 31/12/2013 với nội dung “Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, trong đó tập trung thực hiện có kết quả các công việc:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình kế hoạch hành động của Bộ Tài chính (ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC) thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nội dung nêu tại Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN năm 2013, đẩy mạnh việc thực hiện rà soát, đối chiếu, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo đối với những khoản thu và địa bàn thu trọng điểm; tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống chuyển giá; kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý các khoản thu nợ đọng, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN ở từng đơn vị, từng địa phương.

Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, rà soát từng khoản chi, kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội quyết định.

Thứ ba, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính- ngân sách được giao năm 2013, phấn đấu hoàn thành 100% các đề án, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật đã được Chính phủ giao từ nay đến cuối năm, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy trình, đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong việc phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng và tăng trưởng bền vững.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giá, góp phần ổn định chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định nguồn thu; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn vay nước ngoài và thực hiện kế hoạch trả nợ đảm bảo chủ động, ổn định đối với nguồn chi ngân sách. Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm; tăng cường động viên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao năng lực quản lý, sử dụng tài sản công và công tác dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp và các đoàn thể quần chúng phổ biến, quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nội dung chỉ thị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc, căn cứ nhiệm vụ được giao cụ thể hoá thành các chỉ tiêu thi đua đến từng tập thể và cán bộ, công chức, viên chức để phấn đấu.

Các báo, tạp chí, website của bộ, báo chí trong ngành tăng cường phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc phát động thi đua, quá trình tổ chức thi đua, phối hợp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thi đua. Kịp thời phát hiện các cách làm hay, các biện pháp hiệu quả trong quản lý tăng thu, kiểm soát chi, các nhân tố điển hình để nêu gương người tốt, việc tốt.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tổ chức, cơ quan thi đua các cấp trong ngành có trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo và cấp ủy đảng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có kết quả phong trào thi đua nước rút tại đơn vị. Kết quả thực hiện đợt thi đua này là căn cứ quan trọng để xét tặng các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng và khen cao năm 2013.

Việc tổng kết đợt thi đua sẽ tiến hành trong tháng 1/2014./.

Đức Minh