Phiên đấu giá thu hút 143 nhà đầu tư cá nhân tham gia, đăng ký mua 17,238 triệu cổ phần. Kết quả, có 86 nhà đầu tư trúng đấu giá, trong đó giá trúng cao nhất là 15.000 đồng/cổ phần, giá trúng thấp nhất là 13.200 đồng/cổ phần.

Ngoài đấu giá 10 triệu cổ phần, trong dịp này công ty cũng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%.

Việc tăng vốn điều lệ nhằm gia tăng năng lực tài chính của công ty và đưa vốn vào các dự án hiệu quả, tập trung vào 2 lĩnh vực có tiềm năng rất lớn là bất động sản và thủy điện, được nhiều nhà đầu tư trên thị trường quan tâm.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được công ty sử dụng để đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Phú Lâm chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đắk Sor 2; mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên sở hữu dự án Thủy điện Nậm Núa 2; góp bổ sung vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng để giữ cổ phần chi phối thực hiện các dự án bất động sản do An Phú Hưng làm chủ đầu tư; và trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn của công ty./.