Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo dự thảo thông tư.

Cụ thể: Hồ sơ, tài liệu: quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường có mức thu là 800.000 đồng/báo cáo.

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất: 800.000 đồng/báo cáo. Phí khai thác đối với bản đồ có mức từ 870.000 đồng đến 4 triệu đồng/mảnh.

Phí khai thác đối với bản đồ có mức cao nhất là 4 triệu đồng/mảnh
Hồ sơ, tài liệu bảo tồn đa dạng sinh học có mức thu là 800.000 đồng/báo cáo.

Tổ chức thu phí theo quy định tại dự thảo thông tư này gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức thu phí là: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ được giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết quả thông tin, dữ liệu về môi trường từ cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường; phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Tổ chức thu phí được trích lại 70% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định; nộp 30% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục tương ứng của Mục lục NSNN.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào NSNN. Nguồn chi phí trang trải cho việc cung cấp dữ liệu và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN./.