Hỏi: Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị, trước đây, việc xác định mức chi, phương pháp lập dự toán đối với các nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (BVMT) được thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. Tuy nhiên, hiện nay Luật BVMT năm 2014 đã hết hiệu lực thi hành nên Thông tư số 02/2017/TT-BTC không còn phù hợp. Cử tri đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn mức chi, phương pháp lập dự toán đối với các nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp BVMT theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để các cấp, các ngành, địa phương có cơ sở, căn cứ triển khai, thực hiện.

Trả lời: Ngày 4/12/2020, Quốc hội đã ban hành Luật BVMT số 72/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và thay thế Luật BVMT năm 2014, trên cơ sở đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2020.

Căn cứ các văn bản nêu trên và trên cơ sở xác định hướng dẫn mức chi, phương pháp lập dự toán chi từ nguồn sự nghiệp BVMT cần phải gắn với các nội dung chi, nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật chuyên ngành; vì vậy, Bộ Tài chính đã có công văn số 2426/BTC-HCSN ngày 14/3/2022 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2017/TT-BTC (sau khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành). Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận được văn bản đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở nội dung đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2017/TT-BTC cho phù hợp.