đơn vị sự nghiệp

Ảnh minh họa.

Về xử lý tài sản, tài chính khi giải thể đơn vị sự nghiệp công, dự thảo thông tư nêu rõ, đối với số dư bằng tiền của quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; quỹ khen thưởng, phúc lợi quỹ bổ sung thu nhập; quỹ đặc thù; quỹ khác và số dư nguồn cải cách tiền lương, đơn vị thực hiện như sau: Số dư bằng tiền của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được sử dụng để bù đắp các khoản đã chi vượt chế độ cho người lao động (nếu có), chi cho người lao động theo chế độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập, phần còn lại chia cho người lao động đang làm việc theo số tháng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Việc chi số dư bằng tiền của các quỹ cho người lao động được hoàn thành trước thời điểm giải thể đơn vị sự nghiệp công.

Số dư bằng tiền của quỹ bổ sung thu nhập/quỹ dự phòng ổn định thu nhập được chia cho người lao động đang làm việc theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 6 tháng lương thực hiện, phần còn lại (nếu có) được nộp vào ngân sách.

Số dư bằng tiền của quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, số dư nguồn cải cách tiền lương được nộp vào ngân sách./.

Hồng Vân