Đây là một trong những nội dung qui định của Thông tư số 136/2013/TT- BTC ngày 3/10/2013, hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư cũng quy định cụ thể về sản phẩm, đối tượng tham gia dự thưởng và thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán; phát hành và phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán; cách thức tổ chức mở thưởng và giám sát mở thưởng…

Về việc phát hành và phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán ,Thông tư quy định cụ thể: vé xổ số tự chọn số điện toán được bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối; Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động; Thông qua internet. Những kênh phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

Thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán hàng ngày, trừ các trường hợp đặc biệt khác theo thông báo của cty xổ số điện toán.

Cty xổ số điện toán có trách nhiệm công bố công khai thời gian không phát hành chậm nhất là năm ngày làm việc trước ngày không phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán. Việc công bố công khai ngày không phát hành vé được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và cửa hàng của cty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của cty xổ số điện toán (nếu có) hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Theo Thông tư 136, khi đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng, người tham gia dự thưởng có trách nhiệm khai báo và tự chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo.

Cty xổ số điện toán được phép tổ chức quay số mở thưởng tối đa ba lần một tuần đối với từng sản phẩm xố số tự chọn số điện toán (trừ sản phẩm xổ số tự chọn quay số nhanh). Lịch quay số mở thưởng đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định tại Thông tư.

Việc quay số mở thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện tại trụ sở chính của cty xổ số điện toán hoặc tại các địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi cty xổ số điện toán đặt trụ sở chính.

Thời gian quay số mở thưởng do cty xổ số điện toán quyết định nhưng kết thúc không chậm hơn 18 giờ 30 phút của ngày quay số mở thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013./.

PĐT