khoa học công nghệ

Ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm. Ảnh: Bùi Tư

Tại một báo cáo mới đây đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 trong lĩnh vực KH&CN, Bộ Tài chính cho biết, kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2019 được bố trí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tại các Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019…

Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ phát triển KH&CN quốc gia; hỗ trợ có mục tiêu cho một số địa phương thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, ngân sách sẽ ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp, các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp bộ.

Ngân sách nhà nước cũng sẽ ưu tiên bố trí đảm bảo phù hợp với cân đối ngân sách của địa phương trong thời kỳ ổn định giai đoạn 2016 - 2020, gắn với nhu cầu và khả năng triển khai nhiệm vụ KH&CN ở địa phương.

Bộ Tài chính cho biết thêm, sau khi Chính phủ cho ý kiến về khung cân đối ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về dự toán và phương án phân bổ các lĩnh vực chi, trong đó, tiếp tục phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng dự toán và phương án phân bổ chi sự nghiệp KH&CN năm 2019 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện./.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao cho ngành KH&CN là 13.877,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 7.195,7 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 6.681,6 tỷ đồng.

Đến nay, lũy kế bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho ngành KH&CN là 8.855,1 tỷ đồng, đạt 63,8% tổng số kế hoạch./.

Bùi Tư