TL

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tại phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, tính đến tháng 7/2021, còn 18 dự án luật, pháp lệnh thuộc Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp chưa được ban hành. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thống nhất không ban hành 8 luật theo đề nghị của Chính phủ.

Đối với 10 dự án luật, pháp lệnh được các bộ, cơ quan đề xuất tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ và cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết của việc ban hành và đánh giá tác động kỹ lưỡng các chính sách để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội vào thời điểm phù hợp. 10 dự án này là: Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp, Luật về Hội, Luật Biểu tình, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Dân số, Luật về Hàm, cấp ngoại giao, Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Bình đẳng giới (sửa đổi), Luật Công nghiệp quốc phòng.

Về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, từ ngày 1/10/2020 đến ngày 26/8/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 99 văn bản quy định chi tiết. Đến nay, đã ban hành 91/99 văn bản. Cũng trong thời gian này, Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 3.393 văn bản, phát hiện và có kết luận, kiến nghị xử lý đối với 69 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung, 5 văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật.

Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đánh giá năm 2021 Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đổi mới để đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết. Tuy vậy, công tác xây dựng pháp luật để triển khai thi hành Hiến pháp cũng còn chưa đạt kết quả như đã đề ra. Việc tổ chức thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc áp dụng pháp luật có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thống nhất, nhất là liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 ở một số địa phương.

Do vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo rà soát, tổng kết các quy định có liên quan đến công tác phòng, chống dịch, công tác khám bệnh, chữa bệnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị Quốc hội, UBTVQH xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu trong Nghị quyết của Quốc hội.

Về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, Ủy ban Pháp luật đánh giá, số văn bản nợ có xu hướng giảm dần qua các năm và năm 2021 giảm tích cực hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để.

Qua xem xét, thảo luận, UBTVQH đánh giá công tác thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh đã có nhiều chuyển biến tốt trên nhiều mặt. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, kịp thời hơn, quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản để kịp thời phát hiện và sớm có biện pháp khắc phục đối với những văn bản pháp luật ban hành mà nội dung chưa phù hợp, chưa đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật./.

Dương An