Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 19.528.409 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu tại VIID và chiếm tỷ lệ 47,63% vốn điều lệ thực góp của công ty này. Giá khởi điểm của lô cổ phần là hơn 390,569 tỷ đồng/lô cổ phần.

VIID thành lập năm 2008 với 3 cổ đông sáng lập là SCIC, Công ty cổ phần (CTCP) Cơ điện lạnh (REE) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama). Vốn điều lệ khi thành lập là 100 tỷ đồng, sau quá trình tăng vốn, hiện tại vốn điều lệ của công ty là 410 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty không thay đổi kể từ khi thành lập đến nay, chủ yếu là các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng tòa nhà chung cư, văn phòng, đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng đất nền.

SCIC bán đấu giá trọn lô cổ phần VIID trị giá hơn 390 tỷ đồng
SCIC bán đấu giá trọn lô cổ phần VIID trị giá hơn 390 tỷ đồng. Ảnh: T.L

Căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của VIID, do có sự thay đổi giá vốn hàng bán, lợi nhuận thuần từ hoạt hoạt động kinh doanh lại tăng đột biến, từ âm 4,7 tỷ đồng lên 1,7 tỷ đồng, tuy nhiên doanh thu thuần giảm 46,42% so với năm 2020. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của VIID ước tính thu được từ hoạt động cho thuê văn phòng và hoạt động trông xe ô tô khoảng 8,3 tỷ đồng, do công ty chưa có hoạt động đầu tư dự án mới.

Theo kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2022 của VIID, công ty xây dựng kế hoạch dựa trên kế hoạch chi tiêu nội bộ, kế hoạch hoàn thành quyết toán dự án và ghi nhận toàn bộ phần doanh thu còn lại của Dự án Nam Lê Lợi (Quảng Ngãi); đồng thời tiếp tục thực hiện hoàn thành và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 99,9% vốn góp của VIID tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đường Trịnh Xá - Đa Hội cho Công ty Thông Hiệp. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của công ty năm 2022 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2021

Năm 2022

Dự kiến Kế hoạch

% tăng/giảm so với năm 2021

Doanh thu thuần

8.739

70.541

730,08%

Lợi nhuận sau thuế

72

31.331

335,47%

Vốn chủ sở hữu

430.608

461.939

7,28%

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

0,82%

43,19%

-

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)

0,02%

6,78%

-

Tỷ lệ chia cổ tức

0%

7,6%

-

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ/ĐHĐCĐ/3006 ngày 30/06/2022 của CTCP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam

Đây là phiên đấu giá trọn lô thứ 4 được HNX tổ chức trong năm 2022. Tổng khối lượng cổ phần đấu giá trọn lô thành công tại HNX trong năm 2022 là 22.290.424 cổ phần với giá trị hơn 522,4 tỷ đồng.