cho
Một góc Chợ Thái Nguyên. Ảnh: H.H

Một số loại thu đạt cao so với dự toán được giao như: Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 203,4 tỷ đồng, bằng 145,3% so với dự toán tỉnh giao, tăng 94,1% so với cùng kỳ; thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 456,3 tỷ đồng, bằng 114,1% so với dự toán giao, tăng 93,2% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê đất đạt 184,4 tỷ đồng, bằng 499,7% so với dự toán giao, tăng 605,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 đã đáp ứng kịp thời kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị.

Sở Tài chính Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách về tài chính ngân sách, quản lý các nguồn vốn và các quỹ của ngân sách tỉnh.

Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách về quản lý thu chi ngân sách, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt theo đúng quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, huy động được các nguồn thu nên công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 đã đạt được kết quả tốt.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về quản lý tài chính, ngân sách đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách trong giai đoạn hiện nay như: Quy định định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng; quy định nội dung chi mức chi, thanh quyết toán kinh phí bảo đảm an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp, mức chi lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Huy Phong