Đã thực hiện 13.347 cuộc thanh tra, kiểm tra

Trao đổi về công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính trong quý I/2023, ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, các đơn vị thuộc bộ đã khẩn trương hoàn thiện và lưu hành kết luận thanh tra, kiểm tra của các cuộc thanh tra thực hiện trong năm 2022 chuyển sang; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ; xây dựng đề cương, kế hoạch và triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2023.

Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 13.347 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả các cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang); tiến hành kiểm tra 186.674 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.259 vụ.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Thế Dương
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Thế Dương

Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tài chính trên 23.329 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trên 5.575 tỷ đồng, nộp đơn vị tổ chức 48 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác (bao gồm giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ và giảm khấu trừ) trên 17.743 tỷ đồng; ban hành 11.536 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1.485 tỷ đồng; tiến hành khởi tố 3 vụ vi phạm và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 12 vụ vi phạm.

Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị với tổng số tiền trên 4.608 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 343 tỷ đồng và xử lý tài chính khác trên 2 tỷ đồng.

Ông Trần Huy Trường cũng cho biết, qua thanh tra, kiểm tra đã giúp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị; đồng thời kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Đôn đốc thực hiện quyết định xử lý sau thanh tra

Nhận xét, đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Tài chính trong quý I/2023, ông Trần Huy Trường cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Các đoàn thanh tra đều chấp hành đúng quy định về trình tự, thủ tục; thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra chấp hành nghiêm kỷ luật và quy chế. Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đã hoàn thành đúng tiến độ, kết quả đáp ứng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Kiến nghị thu nộp trên 34 tỷ đồng từ thanh tra hành chính

Trong quý I/2023, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 1 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch, lưu hành 3 kết luận thanh tra hành chính tại 3 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trên 53,7 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị nộp NSNN trên 34 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế trên 19,5 tỷ đồng. Các đơn vị đã thực hiện kiến nghị, nộp NSNN trên 2,2 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý nghiêm theo quy định các sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách; góp phần chống thất thu NSNN, đồng thời phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về quản lý tài chính đối với các ngành, lĩnh vực.

Các đơn vị được giao chức năng thanh tra triển khai thực hiện đầy đủ quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Tổ giám sát đoàn thanh tra hoạt động đúng quy định, có hiệu quả, giúp cho việc chấp hành các quy định, quy trình, quy chế đoàn thanh tra được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ được tăng cường; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.

Đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra của toàn ngành trong thời gian tới, ông Trần Huy Trường cho biết, Bộ Tài chính tiếp tục bám sát, nắm bắt thông tin để tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt; đồng thời, đảm bảo lực lượng dự phòng đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Chủ động thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các cuộc thanh tra thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra.

Ngoài việc chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm, hoặc thực hiện thiếu triệt để để kịp thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Đặc biệt, Bộ Tài chính tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác như cơ quan cảnh sát điều tra, Ngân hàng Nhà nước… nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các chất gây nghiện.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành để chống thất thu ngân sách

Trong thời gian qua, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã bám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Quý I/2023, toàn ngành Thuế đã bố trí lực lượng để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2023 tập trung vào các nội dung trọng điểm đối với các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, lĩnh vực hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng, DN có phát sinh quan hệ giao dịch liên kết, kinh doanh bất động sản.

Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra của ngành Thuế là trên 22.313 tỷ đồng (bao gồm tiền truy thu, truy hoàn, giảm lỗ, giảm khấu trừ). Đồng thời, toàn ngành Thuế đã ban hành 11.492 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1.452 tỷ đồng. Số tiền đã nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) trên 3.117 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực hải quan, trong quý I/2023, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ trực tuyến thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ và camera giám sát hải quan. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, khác trong việc thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nguyên vật liệu quan trọng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Toàn ngành Hải quan đã thực hiện 48 cuộc thanh tra chuyên ngành gồm 37 cuộc trong kế hoạch và 11 cuộc đột xuất. Qua đó đã phát hiện và kiến nghị truy thu trên 49,5 tỷ đồng; ban hành 23 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 8,7 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) trên 74 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 172 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 113 cuộc theo kế hoạch và 59 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 16 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng đối với 5 tổ chức có hành vi vi phạm.

Cũng trong quý I, Kho bạc Nhà nước đã đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị với số tiền đã thu nộp là 206 triệu đồng; thu xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng; xử lý vi phạm khác trên 2 tỷ đồng (bao gồm cả các kiến nghị từ các năm trước)…