Theo Quyết định 494/QĐ-BTC, các thông tin phải được bảo mật gồm: Khung lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (gọi tắt là khung lãi suất phát hành trái phiếu) theo thông báo của Bộ Tài chính cho từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành.

Thông tin dự thầu của các thành viên đấu thầu và của từng khách hàng của thành viên đấu thầu trái phiếu gồm: khối lượng và lãi suất dự thầu cho từng mã trái phiếu tại từng phiên đấu thầu (gọi tắt là thông tin dự thầu).

Thông tin trúng thầu của các thành viên đấu thầu và của từng khách hàng của thành viên đấu thầu trái phiếu gồm: khối lượng và lãi suất trúng thầu cho từng mã trái phiếu tại từng phiên đấu thầu (gọi tắt là thông tin trúng thầu).

Trong đó, phạm vi bảo mật thông tin dự thầu và thông tin trúng thầu trái phiếu không bao gồm những thông tin được thông báo cho các thành viên đấu thầu hoặc được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Cũng theo Quyết định này, Vụ Tài chính ngân hàng chủ trì trình lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt khung lãi suất phát hành trái phiếu cho từng thời kỳ hoặc từng đợt phát hành. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt khung lãi suất phát hành trái phiếu theo chế độ mật.

Hình thức thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu là văn bản thông báo của Bộ Tài chính. Văn bản thông báo khung lãi suất phát hành trái phiếu được đóng dấu “Mật”.

Quyết định này cũng quy định khung lãi suất phát hành trái phiếu từ khâu xây dựng, trình lãnh đạo Bộ, gửi văn bản thông báo cho tổ chức phát hành, lưu giữ văn bản thông báo và bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành trái phiếu đều phải theo chế độ mật.

Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về việc bảo mật thông tin dự thầu và trúng thầu trái phiếu, đảm bảo không chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức./.

N.P