Tại văn bản này, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ.

Việc ban hành văn bản này nhằm để thống nhất việc theo dõi, hạch toán tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi doanh nghiệp nhận được số lượng cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành mà không phải thanh toán tiền (theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư 220/2013/TT-BTC).

Cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối với số lượng cổ phiếu nhận được trong năm tài chính 2013 trở đi, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư 220/2013/TT-BTC.

Đối với số lượng cổ phiếu nhận được trước ngày 01/01/2013, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp./.

N.P