gao dự trữ quốc gia

Qua công tác kiểm tra giúp các đơn vị hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định. Ảnh: Đức Minh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tích cực triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được phê duyệt, tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về xuất cấp, quản lý hàng dự trữ quốc gia, quản lý vốn dự trữ quốc gia...

Kết quả, Tổng cục DTNN đã ký ban hành kết luận thanh tra công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) không thu tiền; công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản hàng DTQG cứu trợ, hỗ trợ tại tỉnh Hà Giang, các đơn vị xuất cấp và tiếp nhận hàng DTQG.

Theo kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt có 3 cuộc thanh tra chuyên ngành (trong đó: 2 cuộc chính thức và 1 cuộc dự phòng). Tổng cục DTNN đã hoàn thành báo cáo khảo sát phục vụ thanh tra chuyên ngành tại UBND tỉnh Sơn La và Bộ Quốc phòng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục DTNN đã triển khai 1 cuộc kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch.

Qua công tác kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để các đơn vị hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong hệ thống DTNN; đồng thời kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 90 triệu đồng./.

Minh Đức