Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước. Theo quy định tại Thông tư này, các Ban quản lý dự án phải thực hiện Báo cáo kê khai đối với các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, làm cơ sở thực hiện công tác báo cáo, đầu tư, xây dựng, mua sắm, xử lý tài sản. Việc đăng nhập, báo cáo kê khai lần đầu phải hoàn thành trước ngày 30/9/2014.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã tổ chức tập huấn, đồng thời ban hành văn bản đề nghị cơ quan tài chính các bộ, cơ quan trung ương và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhập dữ liệu tài sản phục vụ công tác quản lý dự án vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0.

Tuy nhiên, qua theo dõi trên Phần mềm, việc đăng nhập dữ liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ quy định.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan nói trên chỉ đạo các ban quản lý dự án thực hiện lập Báo cáo kê khai tài sản của các dự án gửi cơ quan chủ quản dự án xác nhận, sau đó gửi cơ quan tài chính của bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng nhập vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

Căn cứ Báo cáo kê khai của Ban quản lý dự án đã được cơ quan chủ quản xác nhận, cơ quan tài chính của bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính, có trách nhiệm nhập dữ liệu tài sản vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Báo cáo kê khai.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước trong Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014, vì vậy đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

H.L