Trước đó, ngày 24/9 vừa qua, Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) đã có công văn số 13483/BTC-THTK gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp miễn phí bản quyền phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0.

Đây là một trong những nội dung Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian qua Bộ đã triển khai nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ thống nhất trong công tác quản lý, điều hành, quyết toán và báo cáo ngân sách nhà nước, như: phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS), phần mềm Quản lý tài sản công (QLTSNN), phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) để kết nối đồng bộ với chương trình quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

Riêng đối với phần mềm Kế toán ngân sách xã được Bộ Tài chính xây dựng nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã, phường, thị trấn trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính ngân sách theo chế độ quy định.

Để nâng cao hơn nữa các tính năng, tiện ích của phần mềm cũng như đáp ứng kịp thời với những thay đổi của chế độ kế toán, Bộ Tài chính đã hoàn thành nâng cấp phần mềm KTXA từ phiên bản KTXA5.5 lên phiên bản KTXA6.0 trên nền tảng công nghệ mới, đồng thời cung cấp miễn phí cho các địa phương.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp trong việc chỉ đạo Sở Tài chính liên hệ với Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính tổ chức triển khai phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0 nêu trên./.

H.L