Cụ thể như sau:

1. Các vị trí ngạch chuyên viên và tương đương: 332 chỉ tiêu; cụ thể:

- Kế toán viên (mã ngạch: 06.031): 64 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật viên bảo quản (mã ngạch: 19.221): 68 chỉ tiêu.

- Chuyên viên về quản lý đầu tư xây dựng (mã ngạch 01.003): 9 chỉ tiêu.

- Chuyên viên về công nghệ thông tin (mã ngạch 01.003): 16 chỉ tiêu.

- Chuyên viên (làm công tác pháp chế, kế hoạch, quản lý hàng dự trữ, tổ chức cán bộ, thanh tra, văn phòng; mã ngạch 01.003): 175 chỉ tiêu.

2. Thủ kho bảo quản (mã ngạch: 19.223): 209 chỉ tiêu.

3. Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (mã ngạch: 19.224): 38 chỉ tiêu.

Lưu ý: Đối với vị trí Thủ kho bảo quản và Nhân viên bảo vệ kho dự trữ chỉ bố trí làm việc tại các chi cục DTNN thuộc các cục DTNN khu vực trực thuộc Tổng cục DTNN.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 16/11/2021.

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục DTNN năm 2021 được đăng trên Thời báo Tài chính Việt Nam điện tử. Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi; thành phần hồ sơ dự tuyển, các biểu mẫu và cách thức nộp hồ sơ dự tuyển... được đăng trên trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn; trang thông tin điện tử Tổng cục DTNN tại địa chỉ http://www.gdsr.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Tổng cục DTNN, các cục DTNN khu vực và các chi cục DTNN./.