Tổng cục Hải quan hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng với dụng cụ dạy học
Thiết bị giảng dạy nhập khẩu.

Theo đó, tại điểm m khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và khoản 12 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định mức thuế suất 5% áp dụng đối với: “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học”.

Hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trong đó, người khai hải quan phải cung cấp 1 bản chụp hợp đồng bán hàng cho trường học, viện nghiên cứu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, cứu, thí nghiệm khoa học đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng./.