Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 10/11/2021 đến 9/12/2021 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. GEX chốt phiên giao dịch ngày 8/11 ở giá 34.450 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này thì số tiền mà ông Tuấn dự kiến phải bỏ ra để mua 30 triệu cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu là hơn 1.033 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, tại ngày 30/9/2021 GEX có tiền và các khoản tương đương tiền là 3.333 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là chứng khoán kinh doanh) 5.354 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn 7.611 tỷ đồng, tăng 21,6%, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 505,5 tỷ đồng, lớn gấp đôi đầu năm.

Tổng Giám đốc GEX đăng ký mua hơn 30 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa

Quý III/2021 GEX đạt doanh thu hợp nhất 6.109 tỷ đồng, tăng 27,8% so với quý III năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 959,7 tỷ đồng, tăng 77% so với quý III/2020. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III/2021 đạt 370 tỷ đồng, tăng 68,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 343,8 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, GEX đạt doanh thu 19.299 tỷ đồng, tăng 58,7% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.374 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 81,4% so với 9 tháng đầu năm 2020./.