Cụ thể, 4 thủ tục mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường-xã, thị trấn gồm: Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu (trường hợp giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực). Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu (trường hợp giấy xác nhận bị mất, rách, cháy, bị tiêu hủy).

Một thủ tục mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư là thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng.

Một thủ tục mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo là thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Ba thủ tục mới ban hành và hai thủ tục sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần lượt gồm: Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động; giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động và báo cáo lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động./.

Theo VGP