quốc hội

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội bàn chủ yếu về công tác nhân sự. Ảnh: CTV.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm và phê chuẩn lãnh đạo một số các cơ quan nhà nước, bao gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và một số bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Phó Chủ tịch cùng một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV, đồng chí được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; việc kiện toàn chức danh này là để thực hiện yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ.

Theo chương trình, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố chiều nay.

Sau đó, theo chương trình, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia./.

Minh Anh