Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 549,1 nghìn tỷ đồng