Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten có chiều cao từ 100m trở lên khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định an toàn các cột tháp anten truyền thông theo các nội dung yêu cầu tại công văn số 2379/BXD-GĐ ngày 11/11/2013. Đối với các công trình mới đưa vào sử dụng, đang trong thời gian bảo hành, chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng công trình tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá và kiểm định (nếu có nghi ngờ về an toàn công trình) các nội dung theo yêu cầu tại công văn số 2379/BXD-GĐ.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện bảo hành, bảo trì công trình theo quy định. Đối với các công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì, chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, phê duyệt và thực hiện quy trình bảo trì theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 16/12/2010 của Chính phủ về bảo trì.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc các Sở Xây dựng khẩn trương tiến hành kiểm tra các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng trong việc kiểm định các công trình tháp anten truyền thông trên địa bàn (kết quả kiểm định gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2014); Sở Xây dựng sau khi kiểm tra và lập báo cáo nhanh gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 5/4/2014.

Trước đó, ngày 11/11/2013, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2379/BXD-GĐ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten có chiều cao từ 100m trở lên. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra việc kiểm định an toàn và sự tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình tháp anten có chiều cao từ 100m trở lên./.

Kim Thoa