10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

(Theo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, triệu USD)