gạo dự trữ quốc gia

Thủ kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh bảo quản gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Triển khai Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 19/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2021, trong đó Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước - DTNN) được giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã quán triệt, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực tổ chức triển khai đầy đủ các quy trình đấu thầu mua gạo, nhập kho đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thời gian mở thầu vào ngày 5/3/2021; thời gian dự kiến hoàn thành nhập kho trước ngày 15/6/2021.

Theo đó, toàn bộ 190.000 tấn gạo đã có nhà thầu trúng thầu và thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Kết quả thực hiện đến ngày 5/6/2021, toàn bộ 190.000 tấn gạo đủ tiêu chuẩn chất lượng đã được nhập kho dự trữ quốc gia (sớm hơn dự kiến 10 ngày).

Trong đó, có nhiều đơn vị đã hoàn thành nhập gạo dự trữ quốc gia rất sớm, như: Cục DTNN khu vực Hải Hưng, Cục DTNN khu vực Thái Bình, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ,…/.

Đức Minh