Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, 3 tháng đầu năm 2024, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng nội dung, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức của pháp luật hiện hành.

Đối với chi đầu tư, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao hàng năm theo quy định tại Luật Đầu tư công.

3 tháng đầu năm, Kho bạc kiểm soát, thanh toán trên 315.552 tỷ đồng vốn ngân sách
Công chức KBNN Hải Dương thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn ngân sách với đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, KBNN cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, các văn bản chế độ mới liên quan đến thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN hàng năm nói chung và các văn bản chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng để thực hiện kiểm soát chi đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

KBNN đã thực hiện tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định gửi KBNN; chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư đầy đủ, tận tình, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần; phấn đấu thực hiện kiểm soát chi trước thời hạn quy định.

Các đơn vị trong hệ thống KBNN cũng chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

Đặc biệt, các đơn vị KBNN đã nghiêm cấm công chức làm công tác kiểm soát chi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Ngoài ra, KBNN đã thực hiện tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định gửi KBNN; chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư đầy đủ, tận tình, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần; phấn đấu thực hiện kiểm soát chi trước thời hạn quy định.

Cùng với đó, KBNN cũng kịp thời nắm bắt và xử lý đầy đủ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp và đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Với các giải pháp đã thực hiện, dự kiến đến hết tháng 3/2024, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 232.989 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 18,4% dự toán chi thường xuyên năm 2024 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2023, số kiểm soát chi này cao hơn 4.732 tỷ đồng về giá trị, thấp hơn 0,9% về tỷ lệ so với dự toán.

Đối với chi đầu tư công, dự kiến đến ngày 31/3/2024, lũy kế vốn đầu tư công năm 2024 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 85.563,4 tỷ đồng, bằng 12,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN (662.590,3 tỷ đồng), bằng 12,3% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn 2024 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua KBNN (697.337,4 tỷ đồng)./.