Tháng 5, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 13,7% so với tháng cùng kỳ thực hiện, trong đó, thu nội địa ước tăng 14,5%; thu từ hải quan ước tăng 12,3%. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 835 tỷ đồng, tăng 16,5%.

5 tháng, Bắc Ninh thu ngân sách nhà nước đạt 50,5% dự toán năm
5 tháng đầu năm, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương trên địa bàn Bắc Ninh đạt 43,2%, giảm 1,1% so với cùng kỳ thực hiện. Ảnh: TN

Tính chung 5 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 15.790 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán năm, tăng 17,6% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu nội địa đạt 51,6% dự toán, tăng 18,1%; thu từ hải quan tăng 15,7%.

Một số khoản thu có tỷ lệ thực hiện dự toán và tốc độ tăng cao so với cùng kỳ là: Thu thuế ngoài nhà nước đạt 67%, tăng 33,6%; thu phí, lệ phí đạt 66,3%, tăng 21,7%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 62,8%, tăng 15,5%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 56,3%, tăng 14,3%.

Có 1 khoản thu tuy có tỷ lệ thực hiện dự toán khá cao nhưng giảm so với cùng kỳ là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 43,2%, giảm 1,1%. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 10.520 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán, tăng 38,8%./.