6 tháng năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục