Hội thảo “Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác phân tích dự báo vào hoạch định chính sách, chiến lược tài chính" ảnh: Đức Minh

Những chủ đề được đề cập tại hội thảo: Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ kinh tế tài chính vi mô, trong đó đề cập tới những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng CSDL phục vụ công tác phân tích dự báo; Xây dựng CSDL để phục vụ công tác dự báo tài khóa, xây dựng chính sách và chiến lược tài chính 2011 - 2020...

Bàn về việc xây dựng CSDL phục vụ công tác phân tích dự báo, ông Phạm Công Minh – Phó cục trưởng Cục TH&TK tài chính đã đề cập tới 9 điểm cần chú ý trong xây dựng CSDL phục vụ phân tích dự báo chính sách, chiến lược tài chính.

Theo đó,thứ nhất , việc khảo sát nhu cầu thông tin phải được thực hiện trên cơ sở sự kết hợp giữa hiểu biết tốt nghiệp vụ phân tích dự báo về kinh tế tài chính với năng lực xây dựng kiến trúc tổng thể các CSDL. Trong hệ thống quản lý tài chính ở Việt Nam hiện nay, 90% các nghiệp vụ đã được ứng dụng CNTT. Mỗi ứng dụng đều tạo nên các cơ sở dữ liệu đi kèm.

Thứ hai, đối tượng khai thác mà Data center của Bộ Tài chính cần phục vụ một cách đầy đủ sẽ rất lớn, với các bài toán cho phần mềm đầu ra sẽ rất đa dựng, linh hoạt/ mở và môi trường khai thác rất rộng. Do vậy, kế hoạch triển khai tổng thể cần chia làm nhiều giai đoạn với thứ tự ưu tiên rõ ràng cho từng nhóm việc.

Thứ ba, khi thiết kế tổng thể CSDL/kho dữ liệu hiện hành của Bộ Tài chính, tuy có đặt ra yêu cầu phải tạo điều kiện tốt cho khai thác , nhưng trong tính toán chi tiết lại tạo ra rất ít khả năng cho người khai thác.

Thứ tư, về mặt nghiệp vụ chuyên môn, muốn phân tích dự báo được về một vấn đề nào đó, hệ thống thông tin dữ liệu phải đảm bảo theo dõi các chỉ tiêu thông tin dư liệu về vấn đề đó một cách thường xuyên, linh hoạt.

Thứ năm, các phần mềm hỗ trợ khai thác là một yếu tố rất quan trọng để xây dựng các yêu cầu của công tác phân tích dự báo.

Thứ sáu, trong xu thế hiện nay, việc sử dụng các thiết bị đầu cuối là các thiết bị di động để truy cập, chia sẻ thông tin,… là nhu cầu tất yếu và cần thiết.

Thứ bảy, thực hiện công tác phân tích dự báo, vấn đề an toàn, an ninh là thông tin rất quan trọng, bởi một khi thông tin bị bóp méo sẽ làm sai lệch các quyết định cuối cùng, gây tổn hại tới nền kinh tế.

Thứ tám, cần tổ chức và xây dựng môi trường khai thác riêng, hạn chế tối đa việc khai thác trực tiếp trên môi trường máy chủ ghi các dữ liệu của các CSDL.

Thứ chín, khi xây dựng một phương án CSDL, luôn có nội dung đề xuất về tổ chức quản lý và vận hành CSDL đó.

Đức Minh