Thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, trong tháng 9/2022, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, huy động được 15.200 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 114.782 tỷ đồng, tương đương 28,7% kế hoạch năm, trong đó toàn bộ trái phiếu chính phủ được phát hành theo phương thức đấu thầu và có kỳ hạn từ 10 năm trở lên.

Cũng theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, 9 tháng đầu năm 2022, Chính phủ ký kết được 2 hiệp định vay nước ngoài, với tổng trị giá 184,6 triệu USD (bao gồm 1 hiệp định với Hàn Quốc trị giá là 40,4 tỷ KRW (tương đương 33,6 triệu USD); 1 hiệp định với Nhật Bản trị giá 18.871 triệu JPY (tương đương 151 triệu USD).

Chính phủ huy động vốn vay được  khoảng 133.678 tỷ đồng

Chính phủ trả nợ vay trong nước và vay nước ngoài đạt 66,4% kế hoạch. Ảnh: Đức Minh

Từ đầu năm đến 25/9/2022, việc rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 820,3 triệu USD (tương đương khoảng 18.896 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 508,6 triệu USD (11.711 tỷ đồng), cho vay lại khoảng 311,7 triệu USD (7.185 tỷ đồng). Lũy kế 9 đầu tháng đầu năm, rút vốn vay nước ngoài thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 90,7 triệu USD (tương đương 2.148 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, trả nợ chính phủ khoảng 223.048 tỷ đồng (66,4% kế hoạch), trong đó trả nợ trong nước 169.750 tỷ đồng (70,1% dự toán), trả nợ nước ngoài 53.299 tỷ đồng (56,9% dự toán); trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 203.305 tỷ đồng (67,8% kế hoạch), trả nợ cho vay lại khoảng 19.743 tỷ đồng (54,9% kế hoạch). Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 khoảng 16%./.