Trong số 90 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, có 54 mã rơi vào diện cảnh cáo, 31 mã rơi vào diện kiểm soát, 2 mã bị tạm ngừng giao dịch, 3 mã do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Ngành khoáng sản, xây dựng vẫn là hai lĩnh vực có nhiều cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ nhất với 43 mã (chiếm 47,7% danh sách toàn sàn).

Giao dịch ký quỹ được quy định trong Thông tư 74/2011/ TT- BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán. Theo quy định tại thông tư này, giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp. Nó được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ.

Dánh sách các công ty chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kỹ quỹ xem tại đây./.

Hồng Quyên