Các nội dung áp dụng thí điểm từ phần thứ nhất đến phần thứ năm của "Chế độ kế toán thuế nội địa”, gồm: Quy định chung; Hệ thống chứng từ kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán; Hệ thống sổ kế toán; Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Thời gian áp dụng thí điểm trong năm tài chính 2014. Trong đó, thời điểm lấy số liệu để áp dụng thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa từ 01/01/2014 đến 31/12/2014.

Để thực hiện, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế lựa chọn, hướng dẫn Cục thuế, Chi cục Thuế phù hợp để thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa. Đồng thời phối hợp với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước giải quyết vướng mắc của các Cục Thuế, Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.

Song song với đó, Tổng cục Thuế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ bố trí nhân sự làm kế toán thuế nội địa tại cơ quan thuế các cấp. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thí điểm kế toán thuế nội địa như phần mềm ứng dụng kế toán thuế; đào tạo cán bộ kế toán thuế, bố trí, phân công cán bộ phù hợp theo chức năng nhiệm vụ và năng lực cán bộ.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, khắc phục các vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện chế độ kế toán thuế nội địa để áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Các Cục Thuế, Chi cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm, phản ánh đầy đủ, kịp thời về cơ quan thuế cấp trên.

Bộ Tài chính cũng giao Kho bạc Nhà nước trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Tổng cục Thuế giải quyết các vướng mắc của địa phương phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm. Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện thí điểm kế toán thuế nội địa.

Cơ quan Tài chính địa phương phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn triển khai thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa theo quy định./.

N.P