anh1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng phát biểu ý kiến. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phát biểu ý kiến đóng góp vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ phân công cho Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp đã khẳng định, thực hiện Nghị quyết TW 6 khoá X và Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP, việc đổi mới thể chế trong lĩnh vực tài chính đã được ngành Tài chính chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đến nay về cơ bản đã hoàn thành yêu cầu.

Cụ thể, quá trình hoàn thiện thể chế về phân phối đã hướng đến việc đảm bảo các nguyên tắc của KTTT; thể chế về giá cả tiếp tục được đổi mới theo nguyên tắc thị trường; tập trung tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách tài chính để huy động có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển.

“Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính làm nền tảng cho sự hành thành và phát triển các thị trường được củng cố và đồng bộ hóa. Các chính sách ban hành đã có sự phối hợp giữa các lĩnh vực và với cơ chế, chính sách khác có liên quan, đảm bảo tính công khai, minh bạch”, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp nêu rõ.

anh2
Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Trưởng ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá mặt được, chưa được và nguyên nhân để đề xuất, kiến nghị tiếp tục đổi mới thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở 13 nội dung, như: Hoàn thiện hình thức sở hữu, thành phần kinh tế; vấn đề kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; phát triển đồng bộ các loại thị trường (cơ cấu lại và phát triển thị trường tài chính, bảo hiểm; tái cấu trúc thị trường chứng khoán,…);

Tiếp tục đổi mới chế độ phân phối theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của nhà nước, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, vừa thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội;

Hoàn thiện về cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý giá, phí, lệ phí, giá dịch vụ công phù hợp với cơ chế thị trường; Cơ cấu lại nền tài chính quốc gia, trọng tâm là tài chính nước, ngân sách nhà nước;

Quan hệ giữa nhà nước và thị trường, quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp. Chức năng kinh tế và phương thức can thiệp của nhà nước;

Phát triển xã hội ngang tầm và gắn kết với phát triển kinh tế; Quản lý nợ công, nợ chính phủ, nợ quốc gia; sắp xếp, đổi mới hoạt động của khu vực DNNN; kết quả sắp xếp và đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công, xã hội hóa dịch vụ công…

Cũng tại buổi làm việc, Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính đã nêu ra 5 bài học kinh nghiệm để đóng góp cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, phương hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020.

Thứ nhất, bám sát thực tiễn đất nước, coi trọng tổng kết thực tiễn, gắn kết lý luận với thực tiễn và tập trung nghiêm cứu, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận quan trọng, chú trọng công tác dự báo và làm rõ các vấn đề thực tiễn trọng tâm của công cuộc đổi mới.

Thứ hai, kiên định những mục tiêu đặt ra thông qua việc gắn kết chặt chẽ cơ chế chính sách tài chính với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chú trọng tính hiệu quả, chất lượng chính sách là cơ sở cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thứ ba, đảm bảo sự động bộ về thể chế kinh tế, thực hiện cải cách triệt để từ tư duy, cơ chế, chính sách, bộ máy hành chính trong nền kinh tế quốc gia. Hệ thống pháp luật phải được hình thành đồng bộ.

Thứ tư, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, nâng cao hiệu quả của công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, đường lối, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ vai trò lãnh đạo của Đảng; hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính và quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm của từng chủ thể trong nền kinh tế.

Cuối cùng là mở rộng dân chủ, phát huy mọi sáng tạo thông qua nhiều hình thức, nhiều biện pháp nhằm phát huy tối đa trí và lực của toàn Đảng, toàn dân trong quá trình đổi mới tư duy, lý luận.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề then chốt trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận tính khả thi, tính liên thông, tính thống nhất và sự phù hợp của các văn bản về cơ chế chính sách giữa các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết..

Đức Minh