Theo đó, ông Nông Văn Lạc – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (mã Ck: CBS), bị phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Ông Nông Văn Lạc mua 8.500 cổ phiếu CBS trong thời gian nêu trên. Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Lạc.

Còn ông Trịnh Kiên bị phạt 25 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Ông Trịnh Kiên đã thực hiện mua 2.500 cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã Ck: NVT) ngày 19/2/2021 làm tăng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 4.523.000 cổ phiếu (4,99%) lên 4.525.500 cổ phiếu (5%), có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, nhưng đến ngày 21/5/2021 mới công bố thông tin và báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)./.

Hồng Quyên