Thực hiện Đề án 06, Bộ Tài chính hướng dẫn: về thuê, mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Tài chính đề nghị các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao lập dự án, xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ, thực hiện các hoạt động mua sắm trang thiết bị CNTT sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo: quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đấu thầu; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước; công văn số 1552/BTTTT-THH hướng dẫn triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Bảo đảm kinh phí thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án 06.

Đối với vướng mắc về nguồn kinh phí, Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 1 Mục 5 Điều I Quyết định số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 quy định như sau: Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các bộ, ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án và tổng hợp chung vào dự toán của bộ, ngành, địa phương mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, đã hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06.

Đề án nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, phát triển kinh tế- xã hội. Mục tiêu đề ra về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mục tiêu đến năm 2025 là kinh tế số chiếm 20% GDP./.