bảo

Ảnh: TL.

Theo Thông tư 03/2021/TT-BGTVT, đối với công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, phải được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị; tách bạch giữa quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác bảo trì công trình đường sắt, bao gồm: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa, cải tạo công trình đường sắt nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình đường sắt được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Kinh phí bảo trì công trình đường sắt do Nhà nước đầu tư được hình thành từ các nguồn: Ngân sách nhà nước; các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có thời hạn, thuê quyền khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư chịu trách nhiệm bố trí kinh phí bảo trì công trình đường sắt đã nhận chuyển nhượng theo hợp đồng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư 03/2021 nêu rõ, đối với đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, căn cứ vào kế hoạch bảo trì được duyệt, Cục Đường sắt Việt Nam đặt hàng với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo hình thức hợp đồng đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Nội dung đặt hàng gồm: Bảo dưỡng công trình đường sắt; quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng công trình đường sắt. Với quy định này, Cục Đường sắt Việt Nam có thể đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc đặt hàng trực tiếp các công ty bảo trì đường sắt.

Đối với công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất nằm trong kế hoạch bảo trì được phê duyệt, Bộ GTVT giao Cục Đường sắt Việt Nam là chủ đầu tư, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Thông tư 03/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021 thay thế Thông tư số 16/2018 của Bộ GTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt./.

Văn Nam-Trí Dũng