Quyết định xử phạt nêu rõ, BNA bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, trong năm 2020 và năm 2021, công ty thực hiện các giao dịch với bên liên quan của người quản lý doanh nghiệp (Công ty cổ phần Á Long và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam). Tuy nhiên, các giao dịch nêu trên chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị chấp thuận.

BNA bị phạt do vi phạm giao dịch và công bố thông tin
Ảnh minh họa

Ngoài ra, BNA cũng bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, công ty có 3 công ty con: Công ty TNHH Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà, Công ty cổ phần Liên doanh sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan và Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Thành Nam. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, công ty có 2 công ty con: Công ty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm Hồng Hà và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc miền Nam.

Tuy nhiên, công ty không công bố thông tin về quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết trong năm 2021.

Bên cạnh đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 7/7/2021 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và một số văn bản khác./.