kê khai tài sản

Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Nội vụ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; đồng thời triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi kê khai, công khai, kiểm soát về tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, gồm: a) Người đang là cán bộ, công chức (bao gồm cả những người được biệt phái) và người đang giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. b) Người lần đầu giữ vị trí công tác nêu trên.

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, gồm:

a) Những người đang giữ chức vụ gồm: Vụ trưởng và tương đương trở lên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ; vụ trưởng và tương đương trở lên tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo chính phủ; trưởng khoa, trưởng ban và tương đương trở lên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia; Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Các chức danh khác có hệ số chức vụ lãnh đạo từ 0,9 trở lên.

b) Người được bổ nhiệm giữ các ngạch công chức và các chức danh kế toán viên, thanh tra viên, kiểm tra viên của Đảng.

c) Những người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, gồm: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo; Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của: Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; thủ quỹ, kế toán; trợ lý quản lý học viên, tuyển sinh, chính sách, bảo hiểm của Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội…

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu, công tác triển khai thực hiện việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, ý nghĩa quan trọng trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện đúng quy định, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Theo Chinhphu.vn