Theo đó, có 7 địa phương được hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách bao gồm: Hà Giang, Kiên Giang, Bắc Giang, Đắk Lắk, Bình Phước, Lào Cai và Bình Thuận.

Số kinh phí cấp cho mỗi địa phương cụ thể như sau: tỉnh Hà Giang: 187 triệu đồng (02 đối tượng), Kiên Giang: 936 triệu đồng, Bắc Giang: 36 triệu đồng (01 đối tượng), Đắk Lắk: 109 triệu đồng (100% kinh phí cho 03 đối tượng), Bình Phước: 113 triệu đồng (01 đối tượng), Lào Cai: 815 triệu đồng (44 đối tượng), và Bình Thuận: 30 triệu đồng (100% nhu cầu kinh phí cho 01 đối tượng)./.

Vũ Luyện