đào tạo nhân lực dệt may

Nhà nước luôn hỗ trợ một phần kinh phí cho đào tạo nguồn nhân lực của ngành Dệt may

Theo đó, VINATEX được bổ sung dự toán ngân sách năm 2014 số tiền 65,569 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt may. Đây là nguồn tiền nằm trong nguồn chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngân sách trung ương năm 2014.

Bộ Tài chính sẽ thẩm tra và có ý kiến thống nhất với VINATEX sau khi Tập đoàn này xây dựng phương án phân bổ kinh phí cho các trường, trên cơ sở dự toán được giao.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ trên Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, VINATEX có trách nhiệm giao dự toán cho các trường theo nguyên tắc: các trường trực thuộc VINATEX thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước, các trường không thuộc VINATEX được cấp kinh phí hỗ trợ theo hình thức lệnh chi tiền./.

Uyên Linh