dnnn

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về các vi phạm trong DNNN. Ảnh: TL.

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì một số công việc gồm: Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành văn bản hướng dẫn về tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN.

DNNN (thuộc Bộ Tài chính) ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN.

Bộ Tài chính cũng là đơn vị chủ trì báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động giám sát, kiếm tra, thanh tra DNNN và tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án 695 từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bên ngoài các nhiệm vụ trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra năm 2010; nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, tuân thủ quyết định của chủ sở hữu, việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của DNNN.

Cũng phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ tham gia nghiên cứu, ban hành quy định hướng dẫn về tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN; nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện quy định về trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra trong xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra DNNN; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc giám sát DNNN giai đoạn 2018 – 2020; tổng hợp, rà soát, báo cáo kết quả phát hiện vi phạm,

Bộ Tài chính cũng tham gia phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN; rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ giám sát DNNN; xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN.

Cùng với đó, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong Quyết định, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động.

Đối với các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện, đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.

Đối với các nhiệm vụ do các bộ, ngành khác chủ trì, Bộ đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính./.

Hồng Vân