774 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính luôn nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt đã tạo được sự thống nhất đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC); tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện các TTHC.

Bộ Tài chính: Giảm tầng nấc trung gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Bộ Tài chính giảm tầng nấc trung gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trên cơ sở đó, góp phần cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Tài chính.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, về cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, tính đến ngày 18/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành 11 quyết định công bố bãi bỏ 29 TTHC, sửa đổi, bổ sung, thay thế 18 TTHC, và ban hành mới 3 TTHC trong lĩnh vực thuế, quản lý giá, công sản.

Đến nay, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 774 thủ tục, trong đó: lĩnh vực thuế là 235 TTHC; lĩnh vực hải quan là 225 TTHC; lĩnh vực kho bạc nhà nước là 11 TTHC; lĩnh vực dự trữ là 7 TTHC; lĩnh vực chứng khoán là 104 TTHC; lĩnh vực tài chính chung là 191 TTHC.

Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tài chính đã được cung cấp DVCTT.

Tính đến ngày 18/10/2023, Bộ Tài chính có 774 DVCTT. Trong đó, có 116 DVCTT một phần (tương đương cấp độ 1, 2); 378 DVCTT toàn trình (tương đương cấp độ 3, 4) và 280 DVCTT cho tổ chức, cá nhân. Bộ cũng đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Rà soát, thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

Mới đây, Bộ Tài chính đã có thông báo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính từ nay đến hết năm 2023 theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan
Thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử sẽ giảm sự tiếp xúc giữa cơ quan thuế, hải quan với doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động rà soát, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được Bộ trưởng giao, phân công. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ được Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì rà soát tiến độ, kết quả thực hiện Danh mục DVCTT tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 được giao của Bộ Tài chính thực hiện tại Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm của các đơn vị thuộc bộ; kịp thời tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết trong quá trình tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai có kết quả, sản phẩm cụ thể, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC đã được giao, phân công tại các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và các nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, là cơ quan tiếp xúc với doanh nghiệp nhiều nhất trong tất cả các bộ, ngành.

Theo các chuyên gia kinh tế, Bộ Tài chính đã nỗ lực rất lớn, thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh vực do Bộ quản lý. Bộ Tài chính cũng là bộ dũng cảm khi chủ động phối hợp với VCCI đo chỉ số mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục thuế, hải quan.

Qua thống kê cho thấy, 94% doanh nghiệp hài lòng với thủ tục hải quan, 76% doanh nghiệp hài lòng với thủ tục thuế và có thể cao hơn nữa đã cho thấy sự nỗ lực từ phía Bộ Tài chính. Điều này mang tại những thay đổi lớn trong cách thức làm việc của cơ quan thuộc bộ cũng như các doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận Bộ Tài chính là đơn vị có tốc độ cải cách hành chính nhanh, khối lượng dịch vụ được cải cách lớn, góp phần giảm chi phí, thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh./.

Hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp DVCTT là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tính đến ngày 18/10/2023, Bộ Tài chính có 774 DVCTT. Trong đó, có 116 DVCTT một phần (tương đương cấp độ 1, 2); 378 DVCTT toàn trình (tương đương cấp độ 3, 4) và 280 DVCTT cho tổ chức, cá nhân. Bộ cũng đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.